Direkte til sidens indhold

Her er SVM-regeringens vigtigste digitale og sikkerhedspolitiske udspil

Landets nye regering vil undersøge, om Danmark skal have et ministerium for national sikkerhed, hvor efterretningstjenesten PET i så fald skulle placeres. Samtidig vil S, V og M undersøge behovet for en digital børnelov og øge muligheden for digital fritagelse. Her er Radars lynoverblik af regeringsgrundlaget.

Foto: Statsministeriet

Sundhed

 • Ny national strategi for personlig medicin og life science: Den eksisterende strategi for personlig medicin udløber i år. For regeringen er det afgørende, at patienterne har adgang til hurtig og effektiv behandling med de nye former for personlig medicin, hvor der er god evidens. Det vil give mulighed for at målrette og skabe mere effektive behandlingsforløb for patienterne. I løbet af perioden vil regeringen præsentere en ny ambitiøs national strategi for personlig medicin. Desuden vil regeringen i løbet af perioden udarbejde en ny life science-strategi.
 • Regeringen vil fremlægge forslag til en sundhedsfond til vedligeholdelse og modernisering af sygehuse samt teknologi og digitalisering, som reducerer arbejdskraftsudfordringen og sikrer danskerne nem og lige adgang til forebyggelse og sygdomsbehandling.
 • Der gennemføres desuden en gennemgribende modernisering af psykologsystemet, så det matcher det ændrede sygdomsbillede, hvor flere lider af angst og depression, og så patienterne sikres egentlige rettigheder til hurtig behandling. Styrkede digitale tilbud og geografisk tilgængelighed indgår som væsentlige parametre i moderniseringen.

Børn og Big Tech

 • Udarbejde en hvidbog med initiativer, der kan beskytte børns færden på internettet, herunder afsøge muligheden for at indføre en digital børnebeskyttelseslov eller lignende.
 • Regeringen ønsker at drøfte, hvordan den fortsatte brug af digitale virkemidler i undervisningen kan understøttes på en måde, hvor børn ikke tilbringer det meste af deres skoledag bag en skærm.
 • Regeringen vil nedsætte en kommission for det gode børne- og ungdomsliv, der skal foreslå anbefalinger til, hvordan mistrivsel og sårbarhed kan forebygges og afhjælpes, samt hvordan robusthed og myndiggørelse styrkes. Kommissionen skal også se på indflydelsen fra sociale medier og andre større samfundstendenser.
 • Tech-giganterne har fået stigende magt og skubber ved brug af uigennemsigtige algoritmer til dannelse af ekkokamre og polarisering i samfundet. Regeringen vil arbejde for at styrke den demokratiske kontrol med tech-giganterne og skærpe ansvaret for sociale medier.
 • Regeringen vil gennemføre medieaftalen, dog vil regeringen afsøge muligheden for at erstatte kulturbidraget med en ordning, hvor udbyderne (streamingplatformene, red.) kan vælge mellem en forpligtelse til at investere i dansksproget indhold eller betale en afgift – samt foretage yderligere tilpasninger.

Digital regulering

 • Udvikle og fastholde Danmark som et digitalt foregangsland og udstillingsvindue. Digitalisering skal bruges til at skabe værdi for borgere, virksomheder, vores personale i den offentlige sektor og for landet som helhed. Derfor vil regeringen fortsætte de ambitiøse investeringer i digitalisering og automatisering på tværs af både den offentlige og private sektor. Samtidig skal vi sikre, at alle kan være med, uanset hvilke digitale kompetencer man besidder.
 • Regeringen vil arbejde for, at danske virksomheder kan konkurrere på lige og fair vilkår, ved at alle, både danske og internationale virksomheder, bidrager til finansieringen af velfærdssamfundet. Det inkluderer også de globale tech-giganter.
 • Regeringen vil aktivt styrke indsatsen for en effektiv og fair selskabsbeskatning og arbejde internationalt for at imødegå skatteunddragelse samt skattely og hvidvask. Regeringen vil presse på for en effektiv gennemførelse af den globale aftale om selskabsskat for at sikre minimumsbeskatning af store multinationale koncerner samt øget og fair beskatning af globale tech-giganter.
 • Regeringen vil fortsat øge indsatsen mod skattely samt slå ned på og lukke skattehuller. Det kan eksempelvis være i forhold til at komme ulovlige transaktioner til livs ved at udvide kravet om brug af digitale kasseapparater til flere brancher eller ved, at der indføres en licensordning for leasingselskaber. Der tages initiativ til en særlig indsats for at sætte ind over for økonomisk kriminalitet, og myndighedernes indsats skal forstærkes.

Sikkerhed og forsvar

 • Regeringen vil tage initiativ til, at Folketingets kontrol med regeringen og offentlighedens adgang til indsigt i regeringsarbejdet kan styrkes.
 • Samtidig ønsker regeringen at få belyst, hvordan der kan etableres et nyt Ministerium for National Sikkerhed, som bl.a. får ansvar for politiet, den overordnede anklagemyndighed og rigets sikkerhed, herunder PET. Den nærmere opgavefordeling vil blive fastlagt på baggrund af en analyse, der beskriver fordele og ulemper – herunder økonomi og implementering samt hvordan, der sikres en effektiv straffesagskæde.
 • FE-Undersøgelseskommission: Regeringen vil nedsætte en undersøgelseskommission til undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste. Kommissionen skal undersøge, om der blev varetaget usaglige hensyn ved hjemsendelsen. Kommissionens arbejde tilrettelægges og gennemføres efter modellen i lov om undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste. Undersøgelseskommissionen skal udarbejde en offentlig tilgængelig afrapportering i en form, der ikke indeholder oplysninger, der vil kunne skade forholdet til fremmede magter, statens sikkerhed eller tredjemand. I respekt for den verserende straffesag vil regeringen, når sagen er afsluttet, tage stilling til behovet for en yderligere undersøgelseskommission og drøfte det med Folketinget.
Forsvarsminister: Nyt FE-tilsyn skal forholde sig til menneskerettigheder
Spionage

Forsvarsminister: Nyt FE-tilsyn skal forholde sig til menneskerettigheder

Eksperter er dybt bekymrede over, at de store datamængder, som Forsvarets Efterretningstjeneste indsamler, ikke længere er underlagt tilsyn. Kun enkelte partier er kritiske til citat, mens Forsvarsministeriet understreger, at en ny FE-lov vil forholde sig til danskernes privatliv.